top of page

                           Join us !                            

 Business

提供消費者最好的服務

Product 

讓產品更符合使用者的需求

Tech

提供未來性的穿戴性產品

公司福利:

 

1.週休二日 
2.保障年薪13個月 
3.完善的年休及請假制度 
4.享勞保、健保 
5.員工旅遊  
6.教育訓練補助 
7.彈性上班時段

8.績效獎金發放

bottom of page